Medlemskap i föreningen har många fördelar. Genom föreningens medlemmar får du tillgång till ett stort kontaktnät.

Flera medlemmar har sedan länge etablerade kontakter och kanaler för erfarenhets- och kompetensbyte – ett utbyte som naturligtvis också pågår på styrelsenivå i föreningen. Som mindre bolag har man kanske inte heller resurser på samma sätt som de större bolagen att hålla sig ajour med utvecklingen i branschen, nya utrustningar och metoder, trender etc. Genom de andra medlemsföretagen kan man på ett enkelt sätt få mera information inom olika områden.

Några av föreningens uppgifter är:
– att verka för branschens anseende utåt

– att främja medlemmarnas intressen
– att säkerställa att de etiska reglerna och de gemensamma riktlinjerna för branschen som finns efterlevs.
– skapa bra förutsättningar för parkeringsverksamhet

– att genom en omfattande utbildningsverksamhet säkerställa att kunskapen inom branschen är både korrekt och hög.

 

Medlemskap
Medlemmar i föreningen är parkeringsföretag som arbetar efter de etiska principer som tagits fram i föreningen. Genom föreningen kan man få hjälp och kunskap att uppfylla dess principer, t ex när det gäller uniformering, utbildning av personal som övervakar, hur man skyltar på ett lämpligt sätt etc.

Medlemmar ska bedriva verksamhet med syfte att tillskapa och tillhandahålla parkering, samt att uppfylla samhällets krav på seriös affärsverksamhet. Dessutom förpliktigar man sig att följa övriga etiska regler och föreningens stadgar.

Vid det extra årsmötet i Linköping 2002-01-09 togs bl a beslut att Svenska Parkeringsföreningen i sina förändrade medlemsvillkor, ställer hårdare krav på medlemmarna. För att i framtiden bli medlem i Svenska Parkeringsföreningen, krävs utöver att aktivt bedriva verksamhet med syfte att tillskapa och tillhandahålla parkering bl a även att;

– personal som arbetar som parkeringsövervakare på tomtmark eller som handlägger parkeringsärenden hos företagets kundtjänst ska genomgå Sveparks grund- och fortbildningskurser eller motsvarande.

– föreningens generella och etiska regler efterlevs

– en övervakningspolicy ska vara framtagen

Beslut om medlemskap fattas av Svenska Parkeringsföreningens styrelse.

För att dessa villkor ska få en ännu bredare verkan, krävs att medlemmarna ställer motsvarande krav på de entreprenörer som anlitas för övervakningsuppdrag.
Medlemsavgiften per år till föreningen är 200 kr. Dessutom betalar man en årlig avgift (avdragsgill) till föreningens servicebolag, där denna serviceavgift är baserad på det egna parkeringsbolagets omsättning.

SAMARBETSAVTAL ERBJUDS FÖRETAG SOM ÄR LEVERANTÖRER TILL BRANSCHEN

Övervakningsföretag, tillverkande företag samt andra som stöder föreningens verksamhet är välkomna att teckna samarbetsavtal med föreningen.

Samararbetsavtal 12 800 kr/ år

– exponering på Sveparks hemsida med kontaktuppgifter.

– förtur och rabatt på utställning vid Sveparks årliga konferens.

– medlemspris på kurser och seminarier som Svepark arrangerar.

– möjligheter att medverka och presentera sin verksamhet på Sveparks arrangemang.

 

 

‘Klickbar’ länk/logo på föreningens hemsida.
Företagspaketen administreras av Svenska Parkeringsföreningens kansli, Svepark Service AB. lena.karlsson@svepark.se

På samtliga serviceavgifter (som gäller per kalenderår) samt på samarbetsavtalen, tillkommer moms. Medlemsavgiften till Svenska Parkeringsföreningen är 200 kr.