Generella regler

Medlemmar

– ska enligt stadgarna bedriva sin parkeringsverksamhet med syfte att verka för branschens anseende, för att parkeringsverksamheten utvecklas efter sunda principer och i enlighet med föreningens etiska regler

– ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att medlemsorganisationen inte på ett dominerande sätt blir beroende av intäkter från parkeringsanmärkningar. Syftet med verksamheten ska vara att erbjuda bilisterna goda möjligheter till ordnad parkering där sådan efterfrågas

– ska hos allmänheten öka förståelsen för nödvändigheten av att genom en väl avvägd parkeringsövervakning tillse att säkerhet, tillgänglighet och god trafikmiljö inte äventyras samt till föreningen inge företagets övervakningspolicy

– ska utveckla personalens kompetens och arbetsmiljö genom fortlöpande utbildning 

– ska tillse att de bolag/förvaltningar eller motsvarande över vilka medlemsorganisationen har ett dominerande inflytande eller beställaransvar följer de etiska principer som gäller i föreningen

– ska förbinda sig att uppfylla alla de krav som samhället ställer på en seriöst arbetande organisation 

– ska på begäran av föreningens styrelse låta medlemsorganisationens egen revisor granska och lämna ut sådan övergripande information som krävs för att bedöma efterlevnaden av föreningens stadgar och etiska regler. 

 

Etiska regler 

God utbildning

Personal som arbetar som parkeringsövervakare på tomtmark eller som handlägger parkeringsärenden hos företagets kundtjänst ska genomgå Svenska Parkeringsföreningens grund- och fortbildningskurser. För personal som arbetar med parkeringsövervakning enligt lagen (1987:24)om kommunal parkeringsövervakning m.m. gäller krav om lagstadgad utbildning. Medlemsorganisationen ska kontinuerligt vidareutbilda och stärka kompetensen hos all personal.
Tydlig skyltning
Medlemsorganisationen förbinder sig att skylta på ett tydligt och lättförståeligt sätt samt att vid skyltningen följa lagar, bestämmelser och rättspraxis. 
Uniformerad personal
All övervakningspersonal ska uppträda fullt uniformerad. Ett emblem på i övrigt civil klädsel anses ej som full uniform.
Märkta fordon
Alla fordon som används i parkeringsövervakningen ska vara väl märkta med kommunens, bolagets och/eller bevakningsföretagets namn. Fordonen ska hållas i väl vårdat skick. 
Fastlagd övervakningspolicy
Medlemsorganisation ska ha en nedtecknad övervakningspolicy som ska tillämpas av personalen. Personalen ska iaktta ett trevligt och korrekt uppträdande samt uppträda öppet och i förebyggande syfte. 
Inga provisioner
Övervakningspersonalens lön eller andra förmåner får ej vara relaterad till antalet utfärdade parkeringsanmärkningar/kontrollavgifter. 
Kundtjänstpolicy
Medlemsorganisation som utfärdar kontrollavgifter ska tillhandahålla en kundtjänst med god kompetens. Kundtjänsten ska vara öppen och bemannad alla vardagar. Om besökstiden är reducerad i förhållande till normal kontorstid, ska kunderna ges möjlighet att göra förfrågningar per telefon. 

Faxlinje skall vara öppen dygnet runt, alla dagar och E-post ska kunna mottagas i samma omfattning. 

Personal som arbetar som handläggare på företagets kundtjänst ska ha genomgått Svenska Parkeringsföreningens grund- och fortbildningskurser. Medlemsorganisationen ska kontinuerligt vidareutbilda och stärka kompetensen hos denna personal.

Invändningar mot utfärdade kontrollavgifter ska handläggas på ett seriöst och korrekt sätt och i enlighet med rättspraxis. Bekräftelse eller svar på inkommen invändning ska i normalfallet lämnas inom 10 till 15 arbetsdagar. 

 

God inkassosed
Om inkassoverksamhet bedrivs för medlemsorganisationens räkning ska den minst uppfylla de rekommendationer om god inkassosed som utfärdats av Datainspektionen, samt i övrigt bedrivas i full överensstämmelse med inkassolagen. 

Avtal
Tecknade avtal med uppdragsgivare ska utföras i överensstämmelse med föreningens etiska regler. Medlemsorganisationen ska söka få uppdragsgivare att verka i samma anda. Med detta följer att övervakning i första hand ska ske mot debitering med fast ersättning eller debitering för nedlagd tid. I de fall andra avtal likväl sluts, får dessa inte utformas så att de kan leda till att medlemsorganisationen gör sig beroende av en oetisk övervakningspolicy.