Inkassoverksamheten är reglerad enligt lag. Härföljer en kort beskrivning och ett antal länkar till ytterligare information.

Uppföljningen av felparkeringsavgifter är reglerad i förordningen (SFS: 1976:1128) och innebär att en förhöjd avgift utgår i samband med den andra påminnelsen och att avgiften kan drivas in av kronofogdemyndigheten om betalning inte sker. 

Uppföljningen av kontrollavgifter sker enligt allmänna civilrättsliga principer där bl a inkassolagen intar en central ställning. Det innebär att markägaren har rätt att ta ut en inkassokostnad när inkassokravet sänds ut. Detta motsvarar ungefär den förhöjda avgiften vid andra påminnelse om en felparkeringsavgift. 

En viktig skillnad mellan de två sanktionssystemen är att en kontrollavgift inte är direkt indrivningsbar. Markägaren måste först ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. För detta måste markägaren betala en ansökningsavgift och har samtidigt rätt att lägga denna avgift och ett ombudsarvode på sin fordran. Fordonets ägare eller förare måste alltså betala: Kontrollavgift + inkassokostnad + ansökningsavgift + ombudsarvode om ett betalningsföreläggande utfärdas. 

Fordonsägare kan bestrida ansökan om betalningsföreläggande och då kan detta inte utfärdas. Om markägaren i detta läge vidhåller sin fordran måste han begära att ärendet hänskjuts till rättegång. Målet följer då den s k "småmålslagens" regler. Talan skall väckas i den domsaga där parkeringen ägt rum. 

Oavsett det är frågan om felparkeringsavgift eller kontrollavgift tar kronofogdemyndigheten betalt av fordonsägaren för indrivning av avgiften.

Felparkeringsavgift utfärdas

1: Påminnelse om betalning sänds av Transportstyrelsen till fordonsägaren om avgiften inte betalts inom föreskriven tid

2: En andra påminnelse sänds av Transportstyrelsen till fordonsägaren. En extra avgift har tillkommit.

3: Ärendet överlämnas av Transportstyrelsen till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

4: Kronofogden driver in avgifterna om fordonsägaren har utmätningsbara tillgångar.

Kontrollavgift utfärdas

1: Påminnelse om betalning sänds av markägaren till fordonsägaren om avgiften inte betalts inom föreskriven tid.

2: En andra påminnelse (=inkassokrav) sänds av markägaren till fordonsägaren. En extra avgift har tillkommit för inkassokostnad.

3: Markägaren ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

4: Kronofogdemyndigheten driver in avgifterna om fordonsägaren inte protesterar och om han har utmätningsbara tillgångar. Om han protesterar begär markägaren rättegång