startsida |  om föreningen |  juridik |  utbildningar |  konferens |  parkeringsnytt |  kontakta oss 

 

INFORMATION FRÅN SKL

Myntbetalning i biljettautomater

Måste kommunen möjliggöra betalning med mynt vid parkering på allmän plats? En fråga från kommunerna som vi nu ger ett svar på.

I takt med att fler och fler använder kort eller telefon vid betalning för parkering har frågan ställts om kommunerna tvunget måste möjliggöra betalning med mynt också.

Vad säger lagen?

I Lagen om Sveriges Riksbank finns bestämmelser om att sedlar och mynt är lagliga betalningsmedel och att var och en är skyldig att ta emot sådana som betalning.

Svea Hovrätt har i ett avgörande dock kommit fram till att man kan ingå avtal beträffande vilket betalningsmedel som ska gälla eller att villkor kan ställas om att betalning ska ske på annat sätt än med sedlar och mynt.

 

Kommunen ställer villkor

 

Med stöd av Trafikförordningen har kommunen mandat att meddela lokala trafikföreskrifter som begränsar betalningsmöjligheterna på allmän plats till exempelvis kort eller telefon.

Sådana lokala trafikföreskrifter behöver inte märkas ut med vägmärken (enligt Transportstyrelsens föreskrifter). Däremot ska det på platsen anges hur betalning ska ske.

Av Trafikförordningens 3 kap 49a § framgår att ”Avgift ska betalas på det sätt som anges på platsen ….”.

Det finns sålunda juridiskt stöd för att slopa myntbetalning om kommunen vill göra så. Vad kommunen möjligen kan råka ut för är synpunkter från medborgare och andra parkerare som vill kunna fortsätta betala med mynt i parkeringsautomaten.

Frågor kan ställas till Lars Ahlman, tfn 040-34 35 75, 0708-34 35 75, e-post lars.ahlman@skl.se