startsida |  om föreningen |  juridik |  utbildningar |  konferens |  parkeringsnytt |  kontakta oss 

 

Sammanfattning

I lagrådsremissen lämnas förslag som syftar till att modernisera regleringen av kameraövervakning på ett sätt som säkerställer balansen mellan intresset av att använda kameraövervakning för berättigade ändamål och intresset av att skydda enskildas integritet. Regeringen föreslår en ny kameraövervakningslag som ersätter 1998 års lag och vissa bestämmelser i personuppgiftslagen. Genom att bestämmelserna samlas i en enda lag blir reglerna mer överskådliga och lättillgängliga.
Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

 

Här finns all information

http://www.regeringen.se/sb/d/16872/a/208826